fbpx

Upadłości i restrukturyzacje

Usługi prawne dla wierzycieli

Klienci stają często przed koniecznością odzyskania środków pieniężnych od kontrahentów. Częstokroć ich odzyskanie nie jest już możliwe w toku standardowej procedury sądowej z uwagi na otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego lub ogłoszenie upadłości kontrahenta.

Postępowania restrukturyzacyjne oraz upadłościowe rządzą się swoją specyfiką, a niewielu prawników tą specyfikę zna i się w niej odnajduje z korzyścią dla klientów. Postępowania restrukturyzacyjne i upadłościowe prowadzone są z udziałem doradców restrukturyzacyjnych, którzy pełnią funkcję nadzorców, zarządców, syndyków, nie mniej jest to materia trudna. Z uwagi na dynamizm tych postępowań, a także ścieranie się interesów wierzycieli, warto czynnie uczestniczyć w tych postępowaniach i weryfikować dokonywane czynności przez ich uczestników.

Zwiększa to nie tylko szanse na odzyskanie środków pieniężnych, ale też pozwala minimalizować straty z prowadzonej przez wierzycieli działalności.

Znamy spojrzenie wierzycieli i poglądy, że skoro raz stracili środki, to pozostawiają postępowania bez kontroli nie chcąc już więcej wydatkować środków pieniężnych. Rozwiązaniem tego problemu będzie analiza akt postępowania restrukturyzacyjnego czy upadłościowego i przygotowanie raportu, z którego będzie wynikało czy restrukturyzacja ma szansę powodzenia lub czy są widoki na odzyskanie wierzytelności chociaż w części. Umiemy takich ocen dokonywać, ponieważ są wśród nas doradcy restrukturyzacyjni, którym znane są postępowania restrukturyzacyjne i upadłościowe od strony prowadzącego takie postępowania.

Naszym celem jest przede wszystkim ochrona interesów wierzycieli przejawiająca się w maksymalizacji korzyści z udziału w postępowaniach restrukturyzacyjnych i upadłościowych oraz minimalizacja dalszych strat.

Współpracując z nami wierzyciel otrzymuje opiekę prawnika specjalisty z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego w toku całego postępowania, który zapewni ochronę jego interesów. Co dla wierzycieli ważne, my z kolei współpracujemy z ekonomistami, biegłymi rewidentami, którzy są w stanie ocenić szanse powodzenia restrukturyzacji, ale też realność przedstawianych przez dłużników prognoz.

Obszar pomocy wierzycielom obejmuje na etapie wstępnym przygotowanie wniosków inicjujących postępowanie upadłościowe oraz reprezentację wierzycieli w postępowaniu o otwarcie postępowania upadłościowego.

Przede wszystkim jednak, zapewniamy kompleksową obsługę wierzycieli w trakcie postępowania upadłościowego oraz restrukturyzacyjnego, w tym przygotowanie zgłoszeń wierzytelności, analizę list wierzytelności oraz spisów wierzytelności, zaskarżanie list oraz spisów, reprezentację w postępowaniach ze sprzeciwów co do list oraz spisów, reprezentację wierzycieli na radach wierzycieli czy zgromadzeniach wierzycieli, bieżącą analizę akt oraz zgłaszanie wniosków uzasadnionych stanem sprawy, analizę opłacalności prowadzenia postępowania dla wierzyciela, czy też angażowania się dla wierzyciela w postępowaniu upadłościowym i restrukturyzacyjnym.

Usługi prawne dla dłużników

Jesteśmy świadomi tego, że podmiotowi stojącemu przed wizją otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego czy upadłościowego towarzyszą obawy i nierzadko negatywne emocje, ale też niepewność co do przyszłości.

Pomagamy w tym trudnym czasie świadcząc całościową pomoc prawną, dzieląc się doświadczeniami zdobytymi w toku wielu postępowań, rozwiewając wątpliwości i dbając o korzystny dla dłużników przebieg tych postępowań.

Zaczynamy jednak zawsze od analizy czy w danym momencie zaistniał stan zagrożenia niewypłacalnością lub niewypłacalności, a jeśli tak, to niezwłocznie podejmujemy działania mające na celu wszczęcie uzasadnionego okolicznościami postępowania.

Problemem jaki widzą podmioty w trudnej sytuacji jest utrata kontroli nad prowadzonym biznesem w toku postępowań restrukturyzacyjnych, a także obawa o rzetelność czynności uczestników postępowania upadłościowego. Potrafimy temu zaradzić poprzez bieżącą analizę akt i weryfikację czynności, a także podejmowanie odpowiednich czynności.

Współpracując z nami dłużnik otrzymuje partnera obeznanego w realiach postępowań restrukturyzacyjnych i upadłościowych, opiekę w tych postępowaniach, prawnika, który jest w stanie wejść w merytoryczną polemikę z nadzorcą, zarządcą czy syndykiem.

Celem naszych działań jest maksymalne zaspokojenie wierzycieli przy efektywnym wykorzystaniu majątku upadłego, a jeśli to możliwe to zachowanie biznesu w postępowaniu restrukturyzacyjnym.

Nasze doradztwo skupia się na:

 • analizie sytuacji prawnej dłużnika pod kątem wystąpienia przesłanek do wszczęcia postępowania restrukturyzacyjnego lub upadłościowego, a także ukierunkowanie na wszczęcie właściwego postępowania,
 • reprezentacji dłużnika w postępowaniu o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego lub upadłościowego, w tym też przygotowaniu właściwych wniosków, ocenie dokumentów formalnoprawnych, przygotowaniu planów restrukturyzacyjnych,
 • opiece nad dłużnikiem we właściwych postępowaniach restrukturyzacyjnych, upadłościowych, pomocy w kontaktach z organami postępowania upadłościowego, zajmowanie stanowisk wobec zgłoszeń wierzytelności, czuwanie nad prawidłowością czynności organów postępowania upadłościowego,
 • usługowej likwidacji, w sytuacji gdy z uwagi na brak środków nie doszło do otwarcia postępowania upadłościowego i celowym jest zakończenie bytu prawnego przedsiębiorcy.

Usługi dla firm, których dotykają problemy finansowe

Współpracę rozpoczynamy od analizy sytuacji prawnej przedsiębiorcy, także przez pryzmat przepisów regulujących prowadzenie postępowań restrukturyzacyjnych oraz upadłościowych. Weryfikujemy otoczenie prawne prowadzonego biznesu, a także możliwości prawnej optymalizacji prowadzonej działalności.

Przedstawiamy wytyczne co do konkretnych działań, które – jeśli podjęte zostaną odpowiednio wcześnie – mogą pozwolić uniknąć formalnej restrukturyzacji czy upadłości. Pomagamy w negocjowaniu warunków umów, w tym wskazujemy te, które należy zakończyć wraz z podaniem sposobów zakończenia toksycznych stosunków prawnych. Jeśli sytuacja tego wymaga, reprezentujemy w postępowaniach zainicjowanych przez wierzycieli chroniąc przed zgłaszanymi roszczeniami.

Obszar naszej pomocy to:

 • analiza prawna biznesu pod kątem minimalizacji ryzyka wystąpienia przesłanek do otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego oraz upadłościowego,
 • analiza kontraktów wiążących przedsiębiorcę oraz pomoc w negocjowaniu warunków tych niekorzystnych, generujących koszty oraz ryzyko, względnie wspieramy przy ich zakończeniu,
 • optymalizacja struktury prowadzonej działalności z wykorzystaniem nowoutworzonych podmiotów lepiej realizujących założenia biznesowe z jednoczesnym zapewnieniem bezpieczeństwa prawnego kadry menedżerskiej.

Powyższe usługi świadczymy mając w pamięci doświadczenia zdobyte przy następujących projektach restrukturyzacyjnych i upadłościowych:

 • INOX Group Sp. z o.o. S.K.A. z siedzibą w Kaliszu (branża deweloperska),
 • Mennica – Metale Szlachetne S.A. z siedzibą w Radzyminie (przemysł wytwórczy),
 • Lider Trading Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (produkcja autobusów),
 • Logzact S.A. z siedzibą w Poznaniu,
 • Zakłady Metalurgiczne POMET S.A. z siedzibą w Poznaniu (przemysł odlewniczy),
 • LOXA Sp. z o.o. z siedzibą Żarkach (produkcja akumulatorów),
 • EL-MAG Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Suchym Lesie (komponenty dla transportu),
 • YEGO Design Sp. z o.o. z siedzibą w Turku  (branża ogrodnicza, produkcja).

Zachęcamy do skorzystania z doświadczeń praktyków restrukturyzacji i upadłości.