fbpx

Prawnicy sądowi

Praktyka procesowa jest naszą mocną stroną, stąd nieodmiennie po naszej stronie aktualna jest gotowość świadczenia skutecznej pomocy prawnej dla uczestników postępowań prokuratorskich, sądowych, arbitrażowych, administracyjnych czy podatkowych.

Osobom potrzebującym pomocy w postępowaniach karnych, sporach cywilnych, rodzinnych, szukających ochrony przed roszczeniami czy obrony przed zarzutami karnymi, zapewniamy efektywną pomoc prawną. Bezpiecznie przeprowadzamy przez podane postępowania w ukierunkowaniu na korzystny dla klienta efekt.

Wiemy z jakimi obawami związane są powyższe kwestie dla uczestników tych postępowań. Niepewność rozstrzygnięcia, nieznajomość procedur, brak świadomości jakie możliwości dają przepisy prawa.

Warto w takich przypadkach skorzystać z doświadczonych prawników procesowych, za którymi przemawia liczba prowadzonych spraw, skuteczność, efektywność czy kreatywne podejście do rozwiązywania problemów.

Nasze doświadczenia obejmują trudne sprawy o skomplikowanym stanie faktycznym i prawnym, wymagające kompleksowego spojrzenia i analizy ryzyk, które na pierwszy rzut oka pozostają nieuchwytne.

Zachęcamy do zapoznania się z opiniami wystawionymi przez naszych klientów:

[opinie Google]

Nasza pomoc obejmuje:

 1. zastępstwo procesowe w postępowaniach przed sądami powszechnymi w sprawach cywilnych, rodzinnych i majątkowych,  gospodarczych, karnych, pracowniczych, upadłościowych i restrukturyzacyjnych,
 2. ochronę interesów klientów przed organami ścigania, pomoc zarówno podejrzanym (obrony karne) jak i pokrzywdzonym,
 3. reprezentację klientów w postępowaniach administracyjnych oraz podatkowych,
 4. reprezentację klientów w postępowaniach przed sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym w Warszawie,
 5. sporządzanie pism inicjujących postępowania, pism w toku spraw, wniosków dowodowych, skarg kasacyjnych, kasacji,
 6. bieżące doradztwo procesowe oraz audyt prowadzonych postępowań.

Przykładowe z prowadzonych przez nas spraw oraz sporów:

 1. reprezentacja klienta w postępowaniu przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie z decyzji Komisji Nadzoru Finansowego w przedmiocie naruszenia obowiązków informacyjnych w obrocie zorganizowanym i nałożenia kary pieniężnej,
 2. reprezentacja klienta w postępowaniu dotyczącym zapłaty za wyprodukowanie siatek katalitycznych przy wykorzystaniu metali szlachetnych o wartości ok. 1.000.000 zł,
 3. reprezentacja klienta o zapłatę kary umownej zatrzymanej z uwagi na nienależyte wykonanie kontraktu, gdzie Sąd uwzględnił zarzut miarkowania kary umownej do wysokości 90% kwoty dochodzonego roszczenia,
 4. reprezentacja klienta w sporze z bankiem w związku z wypowiedzeniem umowy kredytu zabezpieczonego gwarancją bankową innego podmiotu finansowego,
 5. reprezentacja menedżera wyższego szczebla w sprawie, w której stanął pod zarzutem korupcji menedżerskiej,
 6. reprezentacja osoby fizycznej przed sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie podatku od towarów i usług, gdzie wartość podatku do zwrotu przekracza 12.000.000 zł,
 7. pomoc spadkobiercy – obywatelowi polskiemu – w uzyskaniu europejskiego poświadczenia dziedziczenia majątku po obywatelu Niemiec, a także w uregulowaniu spraw spadkowych dotyczących majątku częściowo położonego na terytorium Niemiec a częściowo w Polsce,
 8. pomoc spadkobiercom – obywatelom polskim – w uregulowaniu sytuacji prawnej wstępnym, po spadkodawcy który pozostawił majątek na terytorium Francji,
 9. reprezentacja klientki w postępowaniu o rozwód, w którym wykazano zdradę w oparciu o m.in. materiały z mediów społecznościowych,
 10. reprezentacja klienta w postępowaniu o podział majątku wspólnego, w skład którego wchodzi gospodarstwo rolne generujące istotne obroty,
 11. obrona oskarżonego w sprawie, gdzie stanął pod zarzutem stworzenia piramidy finansowej, prania brudnych pieniędzy, gdzie wartość szkody przekracza kwotę 20.000.000 zł,
 12. obrona oskarżonej w sprawie, gdzie stanęła pod zarzutem prania brudnych pieniędzy o wartości nie mniejszej niż 2.000.000 zł,
 13. obrona oskarżonej w sprawie, gdzie stanęła pod zarzutem fałszowania środków płatniczych,
 14. obrona oskarżonego stającego pod zarzutem udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz udziału w obrocie środkami odurzającymi,
 15. obrona oskarżonego stającego pod zarzutem udziału w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się czerpaniem korzyści z nierządu,
 16. obrona oskarżonego stającego pod zarzutem spowodowania wypadku drogowego, odjechania z miejsca zdarzenia oraz nieudzielenia pomocy,
 17. reprezentacja w postępowaniu karnym pokrzywdzonych wypadkiem drogowym, w których śmierć poniosła osoba najbliższa pokrzywdzonym,
 18. reprezentacja klienta w postępowaniu o unieważnienie umowy kredytowej.