fbpx

Blog

10 listopada 2020

Ogłoszenie o zamiarze sprzedaży całości lub części przedsiębiorstwa Hotelu Naramowice

Likwidatorzy spółki ZAKŁAD HOTELARSKO-GASTRONOMICZNY NARAMOWICE – SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI Z SIEDZIBĄ W POZNANIU (w treści jako Hotel Naramowice Sp. o.o.) informują o możliwości składania zapytań ofertowych dotyczących zakupu całości lub części przedsiębiorstwa spółki Hotel Naramowice Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, na które składają się: I. nieruchomości zabudowane i niezabudowane, atrakcyjnie […]


15 maja 2020

Nowelizacja przepisów dotyczących terminów zapłaty, odsetek w transakcjach handlowych oraz rekompensat za koszty odzyskiwania należności.

Od 1 stycznia 2020 r. obowiązują w Polsce nowe przepisy mające na celu poprawę sytuacji wierzycieli i ograniczenia tak zwanych zatorów płatniczych. Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1649), wprowadziła szereg zmian między innymi w Ustawie z dnia 8 marca […]


28 kwietnia 2020

Tarcza Antykryzysowa 2.0

W dalszym ciągu przedsiębiorcy stoją przed szeregiem nowych, trudnych wyzwań gospodarczych wynikających z trwającej pandemii COVID-19.  Polski rząd, reagując na sygnały, iż dotychczas przyjęte rozwiązania antykryzysowe nie są wystarczające by zapobiec negatywnym skutkom obecnej sytuacji w kraju, ustawą z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 […]


10 kwietnia 2020

Tarcza Antykryzysowa I – regulacje dla przedsiębiorców

Prawne uregulowanie kwestii tzw. Tarczy Antykryzysowej zostało określone ustawą z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwlaczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (dalej jako „Ustawa”). W treści niniejszego artykułu wprowadzone do polskiego porządku prawnego formy pomocy zostały […]


31 marca 2020

TARCZA ANTYKRYZYSOWA – ZMIANY W ZAKRESIE ZDALNEGO FUNKCJONOWANIA SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO

Nieustanne rozprzestrzenianie się wirusa COVID-19 i pandemia nim spowodowana stanowią nie tylko źródło dramatycznych problemów finansowych dla wszystkich przedsiębiorców ale także przyczynę wielu problemów organizacyjnych. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 marca br. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, wprowadziło na terenie całego kraju szereg ograniczeń oraz obostrzeń w zakresie możliwości swobodnego […]


15 marca 2020

STAN ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO W POLSCE

CZEGO PRZEDSIĘBIORCY (NIE) MUSZĄ SIĘ OBAWIAĆ Od dnia 14 marca 2020 r. na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia wprowadzono na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan zagrożenia epidemicznego. Decyzja ta została podjęta w związku z koniecznością zapobiegania rozprzestrzenianiu się zakażenia wirusem SARS-CoV-2 wywołującym u ludzi chorobę zakaźną zwaną COVID-19. Co istotne, wprowadzone zakazy i zalecenia dotykają również przedsiębiorców, […]


29 lutego 2020

CENTRALNY REJESTR BENEFICJENTÓW RZECZYWISTYCH

KOLEJNE OBOWIĄZKI DLA SPÓŁEK, A ZA ICH NIEWYKONANIE WYSOKIE KARY Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu – bo o niej będzie mowa – funkcjonuje w polskim porządku prawnym już niemal 2 lata, jednak dopiero aktualnie zaczyna przysparzać niektórym przedsiębiorcom nie lada problemów. Niektóre przepisy ustawy wprowadzają obowiązek […]


NOWE OBOWIĄZKI PO STRONIE SPÓŁEK GIEŁDOWYCH

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/828 z dnia 17 maja 2017 roku, zaimplementowana do polskiego porządku prawnego w formie nowelizacji ustawy o ofercie publicznej, nałożyła na spółki giełdowe szereg nowych obowiązków wśród których, największe wyzwanie stanowi konieczność przyjęcia w spółce polityki wynagrodzeń członków zarządu oraz rady nadzorczej. Czasu na odpowiednie wdrożenie regulacji w struktury […]


31 stycznia 2020

SPÓŁKA KOMANDYTOWA – OPTYMALNA ALTERNATYWA DLA SPÓŁKI CYWILNEJ

Prowadząc działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej z pewnością korzystasz z wielu jej udogodnień. Prosta i uproszczona księgowość, zrozumiały i czytelny sposób opodatkowania, minimalne wymogi prawne w zakresie jej powstania. Wszystko to z pewnością zachęca młodych przedsiębiorców do prowadzenia działalności właśnie w ramach spółki cywilnej. Ma ona jednak szereg wad, które ujawniają się szczególnie wtedy, […]


Zmiany w przepisach podatkowych w nadchodzącym roku

Wraz z nadejściem nowego roku, rozpoczął się okres kolejnych, istotnych zmian w dziedzinie prawa podatkowego.  Stanowi to oczywiście kontynuację kierunku obranego w 2019 roku, który to rok pod względem nowelizacji przepisów podatkowych także był niezwykle intensywny.  W niniejszym artykule omówimy pokrótce najważniejsze z wprowadzonych zmian i zwrócimy szczególną uwagę na aspekty istotne z punktu widzenia […]


16 stycznia 2020

Następstwo prawne a status pokrzywdzonego

Niniejszy artykuł nie jest odpowiedzią na bezprecedensowy wyrok sądu ani rewolucyjną zmianę prawa, a stanowi refleksję autora nad zjawiskiem przejścia uprawnień pokrzywdzonego na inne osoby w postępowaniu karnym. Przede wszystkim autor pragnie odpowiedzieć na pytanie, w jakich sytuacjach zmiana dysponenta dobrem naruszonego przez przestępstwo niesie ze sobą przejście uprawnień pokrzywdzonego na nowy podmiot oraz czy obowiązujące […]


29 listopada 2019

Podzielona płatność – nowe obowiązki od 1 listopada 2019 r.

Od 1 listopada 2019 r. obowiązują nowe regulacje dotyczące stosowania mechanizmu podzielonej płatności. Instytucja ta nie jest w Polsce nowością, bowiem już od 1 lipca 2018 r. podatnicy, na zasadzie dobrowolności mieli możliwość jej stosowania przy dokonywaniu płatności za faktury.  Na gruncie nowych przepisów mechanizm podzielonej płatności (ang. split payment) nie będzie jednak już tylko […]


Nowelizacja kodeksu postępowania karnego

W dniu 4 października 2019 r. weszła w życie znaczna część przepisów Ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1694), uchwalonej przez Sejm w dniu 19 lipca 2019 r. Ustawa ma na celu przyspieszenie i usprawnienie postępowań karnych, wprowadza nowe obowiązki i uprawnienia stron, pełnomocników, […]


23 listopada 2019

NOWE REGULACJE O PRZECIWDZIAŁANIU MARNOWANIU ŻYWNOŚCI

JAK ZABEZPIECZYĆ SWOJE INTERESY PRZED EWENTUALNYMI SANKCJAMI? W dniu 18 września 2019 r. weszła w życie część przepisów ustawy o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności nakładająca na podmioty działające na rynku spożywczym szereg obowiązków w zakresie gospodarowania żywnością przeznaczoną do sprzedaży detalicznej oraz hurtowej. Ustawa ta w pełnym brzmieniu obowiązywać zacznie od dnia 1 marca 2020 r. Nie ma […]


30 października 2019

KONIEC AKCJI W FORMIE PAPIEROWEJ

CZYLI JAK KORZYSTAĆ Z UPRAWNIEŃ AKCJONARIUSZA PO ZMIANACH W PRAWIE Już z początkiem 2020 r. aktualne staną się niektóre obowiązki, jakie ustawodawca zdecydował się nałożyć na akcjonariuszy oraz członków zarządów spółek akcyjnych w związku z obowiązkową dematerializacją wszystkich akcji w spółkach akcyjnych. Czym w zasadzie jest dematerializacja akcji oraz jak się przygotować do funkcjonowania w […]


WYROK TSUE … I CO DALEJ?

Długo oczekiwany wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 3 października 2019 r.  w sprawie C-260/18, nie tylko ma szansę pomóc kredytobiorcom, którzy zdecydowali się pozwać swoje banki, ale także dzięki ogólnopolskiemu zainteresowaniu mediów, w znacznym stopniu przyczynił się do nagłośnienia problemu kredytów indeksowanych do waluty obcej. Mimo precyzyjnej odpowiedzi na pytania zadane przez Sąd Okręgowy […]


22 października 2019

Upadłość konsumencka – upaść będzie łatwiej

Wprowadzone nowelizacją zmiany dotyczące procedury upadłości konsumenckiej będą w przeważającej mierze ułatwieniem dla osób, które posiadają znaczne, niemożliwe do spłacenia zadłużenie. Zgodnie ze stanowiskiem wyrażonym przez Ministerstwo Sprawiedliwości wprowadzone zmiany mają na celu zapobieganie sytuacji, w której osoby zadłużone spychane są na margines społeczny i żyją w nieustannym strachu przed egzekucją komorniczą. Nowe przepisy mają […]


30 września 2019

Najnowsze zmiany w Kodeksie Pracy

Od września 2019 r. obowiązują zmiany wprowadzone do Kodeksu pracy na podstawie ustaw zmieniających. Uchwalone nowelizacje dotyczą między innymi udzielania urlopu szkoleniowego, przesłanek stanowiących o dyskryminacji pracownika, korzystania z urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego przez członków najbliższej rodziny pracownika, a także kwestii ochrony przedemerytalnej, mobbingu oraz świadectw pracy. Wprowadzone zmiany mają na celu w przeważającej mierze […]


Postępowanie gospodarcze – reaktywacja, ale w nowej odsłonie

Nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego wprowadza wiele zmian. Te, które z pewnością dotyczyć będą spraw naszych klientów to reaktywacja odrębnego postępowania w sprawach gospodarczych. Mówimy o powrocie szczególnej procedury dla spraw gospodarczych, bowiem taki odrębny tryb istniał już w przeszłości (przed nowelizacją kodeksu postępowania cywilnego, która weszła w życie w dniu 3 maja 2012 roku). Wówczas […]


Nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych – dostarczyć ma narzędzia pomocne w zwalczaniu obstrukcji procesowej

Głośna i wieloetapowa nowelizacja procedury cywilnej oraz regulacji ustawowej dotyczącej kosztów tego postępowania, zgodnie z przyjętymi założeniami, spowodować ma, że sądy będą działały sprawniej. Obecnie bowiem, oczekiwanie nawet kilkunastu miesięcy na zakończenie postępowania przed sądem pierwszej instancji, nie zniechęca do kierowania spraw na drogę postępowania sądowego a dostępne uprawnienia procesowe niejednokrotnie wykorzystywane są wyłącznie dla […]


23 sierpnia 2019

Biała lista podatników VAT – zmiany wchodzące w życie od 1 września 2019 r.

Wielkimi krokami zbliżają się zmiany w regulacjach podatkowych, do których będą musieli dostosować się przedsiębiorcy.  W serii artykułów na naszym blogu umówimy te najważniejsze z nich, dzisiaj skupiając się na wchodzącej w życie 1 września 2019 r. tzw. „białej liście podatników VAT” W dniu 29 lipca 2019 r. Prezydent podpisał ustawę z dnia 12 kwietnia […]


20 sierpnia 2019

Nowelizacja ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych

Brak opłaty od wniosku o sporządzenie uzasadnienia oraz doręczenie odpisu orzeczenia z uzasadnieniem, zgłoszonego w terminie tygodnia od ogłoszenia sentencji – przechodzi do przeszłości. To nie jedyne zmiany, od 21 sierpnia br., w sądach będzie drożej. Nowelizację ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, która wchodzi w życie w dniu 21 sierpnia 2019 r., podsumować można […]


29 lipca 2019

Prosta spółka akcyjna – nowa jakość dla start-upów

To co przez wiele lat mieściło się wyłącznie w ramach planów i pomysłów kierowanych przez przedsiębiorców do polityków, na dniach, za sprawą podpisu prezydenta stanie się faktem. Prosta Spółka Akcyjna jako trzecia spółka kapitałowa, stanowiąca syntezę spółki z ograniczoną odpowiedzialnością ze Spółką Akcyjną, od 1 marca 2020 roku zacznie funkcjonować w polskiej sferze biznesowo-prawnej, stanowiąc […]


1 lipca 2019

Zarząd sukcesyjny w praktyce

Około roku temu uchwalona została ustawa z dnia 5 lipca 2018 roku o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej. Regulacja ta miała stanowić panaceum na bolączki spadkobierców po zmarłym przedsiębiorcy prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą, umożliwiając kontynuację funkcjonowania firmy. O tym czy ustawodawca zdołał ubrać w normy prawne rozwiązania których oczekiwał rynek, a także jaką doniosłość w […]


28 czerwca 2019

Rzecznik TSUE twardo po stronie konsumentów

16 kwietnia 2018 roku oraz 14 maja 2019 roku, to z całą pewnością dwie najważniejsze daty dla każdego kredytobiorcy, posiadającego „kredyt we frankach”, a efekt wydarzeń nadchodzących dni i nadchodzącego wielkimi krokami wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, może znacząco wpłynąć na rozstrzygnięcie tysięcy spraw, zawisłych obecnie w polskich sądach. Z całą pewnością opinia rzecznika TSUE […]